Grupa Romi
Menu
Grupa Romi

Regulamin - Promocja wakacyjna - GT UPS

REGULAMIN Promocji

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji zwanej dalej „Promocją”, jest Romi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Działkowej 37, NIP: 951-230-82-20. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest promocja produktów marki GT (dalej: „Produkty Promocyjne”), dostępnych w prowadzonych przez Organizatora punkcie sprzedaży w Warszawie przy ul. Działkowej 37 (dalej: „Punkty Sprzedaży”)
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres 30.06.2021 do 31.08.2021 bądź do wyczerpania zapasów z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 §2 NAGRODY

 1. W Promocji zostaną przyznane:

- Vouczer o wartości 1000 PLN Brutto na wyjazd wakacyjny

- kosiarka spalinowa o wartości do 1000 PLN Brutto

- grill gazowy o wartości do 1000 PLN Brutto

(dalej: „nagrody”),  

 

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmiotów gospodarczych, nabywających Produkty Promocyjne jako podmiot gospodarczy w rozumieniu Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz osoby fizyczne.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  1. zakupić w Punkcie Sprzedaży UPS-a GT S 33 o dowolnej mocy
  2. zezwolić osobie pracującej w punkcie obsługi klienta na dokonanie stosownej adnotacji na FV, uniemożliwiającej ponowne wykorzystanie FV w ramach Promocji,
  3. odebrać Nagrodę w punkcie obsługi klienta, w którym Uczestnik dokonał zakupu Produktów Promocyjnych.
 5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 6. Wydawanie Nagród w punktach obsługi klienta odbywać się będzie we wszystkie dni czasu Trwania Promocji w godzinach 9:00-15:00.
 7. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez pracownika punktu obsługi klienta, iż Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia do Promocji, zaksięgowaniu wpłaty za zakupiony towar oraz podpisaniu protokołu przekazania nagrody.
 8. Promocja nie dotyczy ofert specjalnych.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w Punkcie Sprzedaży.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny dane firmy Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §5 Przyznawanie Nagrody

 1. Wyboru nagrody dokonuje klient
 2. Nagroda zostanie zafakturowana klientowi za 1 zł
 3. Z promocji można skorzystać maksymalnie 3 razy

 

  §6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach obsługi klienta Punktów Sprzedaży, w których wydawane są nagrody w Promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.